زندگی برخی از انسانها دو نیمه دارد

نیمه اول آن را به امید نیمه دوم

ونیمه دومش را در حسرت نیمه اول

میگذرانند!!!