من 
رازی را پنهان نکرده ام!
قلبم کتابی است ...
که خواندنش برای تو آسان است.
من همواره
تاریخ قلبم را می نگارم؛
از روزی که در آن
به تو عاشق شدم !