تمامِ گنجشكانِ شهر،

منتظرِ باز شدنِ چشمانت هستند!

ميشود پروازشان را به تاخير نيندازى؟