🌻🍃زندگی

همیشه بی نقص نیست.مانند یک جاده، زندگی هم

پیچ و خم و فراز و نشیب های زیادی دارد.

اما زیبایی اش به همین است.آن چه درباره زندگی یاد گرفته ام

را در سه کلمه می توانم خلاصه کنم

زندگی ادامه دارد😘در لحظه زندگى كنيد❤️