دوست داشتن زوری نیست، اختیاریست...

اداری هم نیست، ساعت کار ندارد، شبانه روزی‌ست، خواب و خوراک نمی‌شناسد.

شوخی نیست، جدی هم نیست!

یک بازی ست که بلد بودن و قاعده‌ی خودش را خودش تعیین می‌کند.

دوست داشتن یا هست یا نیست!

حد وسط ندارد...