ساده از " من بی تو میمیرم "

گذشتی خوب من !

من به این یک جمله ی خود

سخت ایمان داشتم...