مانده ام پای ِ دلم پشت ِ دری رو به خودم

ماه می داند و من حال ِ مرا دور از تو...