تو آن

آزارِ شیرینی

که دلخواه است تکرارَت

و من هر بار

از هر بار

بیشتر دوستت دارم،،،