🌻🍃خوشبختی

نمی‌تواند مسافرت کردن باشد،

داشتن باشد

بدست آوردن باشد

یا حتی پوشیدن👌خوشبختی یک تجربه معنوی

از زندگی کردنِ هر دقیقه از زندگی،

با عشق، لذت و قدردانی است🍂🍁‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صبح بارونى تون بخیر 🌧