كلا همه سياه سفيدا خوبن،
مثل پنگوئنا،
پانداها،
برف لای موهات،
چشمات!!!