یادتان باشد ،
وقتی خورشید میدرخشد ،
هرکسی میتواند
دوستتان داشته باشد
در طوفان است
که متوجه میشوید
چه کسی واقعا به شما علاقه دارد . . .