برای لذت بردن
از زندگی هیچ وقت دیر نیست
نگو من بزرگ شدم برای من زشته
شادی کن ، ورزش کن و شاد باش
مشکلات این دنیا تمام شدنی نیست😊