از خدا پرسیدند
عزیزترین بندگان نزد تو
چه کسانی هستند؟
خداوند گفت
آنها که میتوانند تلافی کنند
اما به خاطر من میبخشند