آرزو می کنم که خنده ات

تنها به عادت مرسوم عکس گرفتن

نبوده باشد...!

و تو خندیده باشی در آن لحظه

از ته دل

چرا که خنده ی تو

جهان را زیبا می کند...