بیا

بیا و به این آدم ها بگو

جز تو هر کس مرا

عزیزم صدا کند

جز بله !؟ چیزی نخواهد شنید

بیا و بگو جانم گفتنهایم

تنها

تن عاشقانه های با تو می رود…