معشوقه‌ی تو بودن

آن حالتی از خوشبختی‌ست که نه در درام عاشقانه‌ و نه در شعر یافتمش.

معشوقه‌ی تو بودن، حس خوب امنیت است.

حس دویدن زیر باران.

مثل زیباترین رویایی که در سر داری.

معشوقه‌ی تو بودن، شبیه بوسه‌ای میان ابرهاست.