تنها زمانى "صبور"خواهى شد كه
"صبر"را يک
"قدرت" بدانی نه يك "ضعف"،

آنچه "ويرانمان"
مى كند، "روزگار" نيست ؛
حوصله ی "كوچك" ،
براى "آرزوهاى بزرگ" است