🍃اگر عقاب هستید ،

🌼به مدرسه غازها نروید.

🍃حتی اگر ،

🌼فردی هدفمند با اراده باشید ،

🍃همنشینی با ...

🌼افراد ضعیف و سست اراده

🍃شما را شبیه آن‌ها خواهد کرد