هی نگویید :

قهر مالِ بچه‌هاست ،

آدم بزرگ‌ها دل می‌کنند !

قلب است دیگر ...

گاهی بچه می‌شود ،

بهانه می‌گیرد ،

نازکِش می‌خواهد

باور کنید گاهی دل کندن

کارِ آسانی نیست