نگاهت اعتدال را به هم میزند!

صلح‌ها شکسته،

و عهدنامه‌ها خوراک موریانه‌ها میشوند!

و من،

در جایی شبیه به برلین،

در امتداد دیواری که انتها ندارد،

به انتظار چشم‌هایت ایستاده‌ام...