کرونا هر چقدم بد
ولی مارو از یه سری روابط سطحی و زجرآور
نجات داده