هنگامی که دیگران به درستی شما را درک نمی کنندخداوند شما را درک می کند
او عاشقی است که همواره شما را دلگرم می نماید، بدون توجه به اینکه مرتکب چه خطاهایی شده اید
سایرین تنها لحظه ای اظهار محبت می کنند و سپس شما را از یاد می برنداما او هیچگاه رهایتان نمی کند