نامه رسان نامه من دیرشد. کودک ولگرد فلک دیرشد. emoji