بار دیگر هم شبم،

با نور چشمت صبح شدای یگانه آفتاب شهر دل،

صبحت بخیر