حال خوبیست، بیایید خرابش نکنیم

عشق اگر در زده خیر است، جوابش نکنیم...