حالم خوب است !

هنوز خواب می بینم

ابری می آید

و مرا تا سر آغازِ روییدن

بدرقه می کند .