نه آغازی وجود دارد و نه پایانی
تنها چیزی که وجود دارد،
شور بی پایان زندگیست!