می گذرد

حتی اگر امروز هم

این میز را

گرد گیری نکنی.

بیرون بزن

رها بکن

دلواپسی هایت را

لطفا!

درست وقتی که ما

نگران چینی های گل سرخمان بودیم

چیزهای زیادی

شکسته است !