چنان به دردِ تو پیچیده‌ام، که می‌دانم

اگر نَمیرم از آن؛ زنده هم نخواهم ماند ..