برای بار

هزارم می‌گویم

که «دوستت دارم»

چگونه می‌خواهی شرح دهم

چیزی را که شرح دادنی نیست...؟