ژاپن افتخار میکنه تلفنش رفته کاخ سفید.
کجایی ببینی که جارو رشتی ما رفته وسط کنگره