چقدر خوبه كه تو بالكن اتاقم دارمت
انرژي مثبت مني ❤️