در باز بود و آسمان پروانه بازار

اما مگر از این قفس دل میکَنم من؟# مهدی_فرجی