گاهی وقتا تنها راه مقابله با خواسته‌های احمقانه‌ی قلب، کندنش از وسط قفسه‌ی سینه‌ست emoji