ترسو هستیم.

تکلیفمان با خودمان مشخص نیست،

حتی با خواسته هایمان.

میترسیم

از دل به دریا زدن

از "نه" شنیدن

از اینکه بخواهیم و نشود

حتی از اینکه کسی لیاقتمان را نداشته باشد!

مانده ایم

میان "گفتن" و "نگفتن"

ما یک عمر بدهکار دل هایمان میمانیم...