ازدست عزیزان چه بگویم گله ای نیست. گرهم گلهای هست دگر حوصله ای نیست.