با فکر درگیر
میشه کل شهر و پیاده رفت‌و خسته نشد
باگ خلقت عجیبیه