دلم میخواد یوخدچی زیر پستاتون پارازیت بریزم و اذیتتون کنم حیف حیف وقت ندارم به زودی میام واذیتتون میکنمemojiemojiemoji