صبح پاشدی اولین کاری میکنی متوجه کارتن ها باش روغن اویلا رسیده