اول ازروی ادب ای گل بی خار سلام. دوم ازروی محبت بتو دارم پیام.