هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه‌ی کوتاه تحمل دارند