دنبال پاییز اگر گشتی

هیچ جا مرو به جز دل من

دنبال بهار اگر می‌گردی

هر جا می‌خواهی برو به جز دل من