چشمان تو

معنای

تمام جمله های ناتمامی ست

که عاشقان جهان

دستپاچه

در لحظه دیدار

فراموشی گرفتند

و از گفتار بازماندند ...