تمام دوستت‌دارم‌هايم را

با دستى برايت نوشتم

كه به قلبم نزديک‌تر است!