همه چیز دنیا فانیست
هرقدر هم بگردی تکیه گاهی
همیشگی ومحکم تر از
خدا نخواهی یافت
کلید خانه ی دلت را به دست او بده و
دلت رابه حضورش قُرص کن
تا هیچ کمبودی تو را ازهم نپاشد