زندگی
مثل یک استکان چای است
به ندرت پیش می آید که
هم رنگش درست باشد،
هم طعمش و هم داغیش
امّا هیچ لذتی با آن برابر نیست