هرچیزی را می شود تکذیب کرد

جز بوی زنی که دوستش داریم

هرچیزی را می شود پنهان کرد

جز قدم های زنی

که درونمان حرکت می کند...

بر سر هرچیزی می شود جنگید

جز زنانگی تو...