عاشقى

رسم قشنگ صبح است

که سر صبح برایت

چای و

لبخند و

سلام آوردم

من سر ذوق همین عشق

چنین بیدارم