ومن تازگیها کشف کرده ام

روی این کره ی خاکی

موجوداتی زندگی میکنند ؛ ناشناخته ...!!!

به نام " سخت جانان "

همانهایی که

عاشقند و

امیدوار و

زنده ....