یه شبایی تو‌ زندگیم اومدن
که فکر میکردم این آدم مچاله شده روی تخت
تا صبح دووم نمیاره ولی
صبح شد